Lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Ot.prp. nr. 35 (1999-2000), Innst. O. nr. 83 (1999-2000), beslutning. O. nr. 82 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2000 Innst. O. nr. 83 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.2000