Lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven)

Ot.prp. nr. 37 (1999-2000), Innst. O. nr. 80 (1999-2000), beslutning. O. nr. 92 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2000 Innst. O. nr. 80 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.2000