Lov om endringer i lov 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap m.v.

Ot.prp. nr. 42 (1999-2000), Innst. O. nr. 68 (1999-2000), beslutning. O. nr. 91 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2000 Innst. O. nr. 68 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.2000