Lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Ot.prp. nr. 30 (1999-2000), Innst. O. nr. 62 (1999-2000), beslutning. O. nr. 75 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2000 Innst. O. nr. 62 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 18.05.2000

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.2000