Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 35 (1998-99) om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Ot.meld. nr. 1 (1999-2000), Innst. O. nr. 64 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.05.2000 Innst. O. nr. 64 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2000