Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 24 (1999-2000) om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Ot.meld. nr. 2 (1999-2000), Innst. O. nr. 72 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 25.05.2000 Innst. O. nr. 72 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2000