Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 3 (1997-98) om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring

Ot.meld. nr. 1 (1997-98), Innst. O. nr. 2 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.11.1997 Innst. O. nr. 2 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.1997

   Behandlet i Odelstinget: 18.11.1997