Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Øyvind Vaksdal om lov om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) slik at den ikke gjelder klimagassen CO2

Dokument nr. 8:49 (1999-2000), Innst. O. nr. 102 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.06.2000 Innst. O. nr. 102 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 12.10.2000