Lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer

Ot.prp. nr. 50 (1999-2000), Innst. O. nr. 16 (2000-2001), beslutning. O. nr. 41 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2000 Innst. O. nr. 16 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 07.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2000