Lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Ot.prp. nr. 58 (1999-2000), Innst. O. nr. 1 (2000-2001), beslutning. O. nr. 2 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.10.2000 Innst. O. nr. 1 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.2000

   Behandlet i Odelstinget: 19.10.2000

   Behandlet i Lagtinget: 31.10.2000