Lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (gjennomføring av artikkel 12 i rådsdirektiv 1999/35/EF)

Ot.prp. nr. 65 (1999-2000), Innst. O. nr. 17 (2000-2001), beslutning. O. nr. 18 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2000 Innst. O. nr. 17 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.2000

   Behandlet i Lagtinget: 30.11.2000