Lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 11 (2000-2001), Innst. O. nr. 28 (2000-2001), beslutning. O. nr. 38 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2000 Innst. O. nr. 28 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2000