Lov om endringer i straffeprosessloven og domstolloven mv. (forkynnelse av dommer og enkelte justeringer i to-instansreglene mv.)

Ot.prp. nr. 18 (2000-2001), Innst. O. nr. 55 (2000-2001), beslutning. O. nr. 70 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.03.2001 Innst. O. nr. 55 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 20.03.2001

   Behandlet i Lagtinget: 05.04.2001