Lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv.

Ot.prp. nr. 21 (2000-2001), Innst. O. nr. 57 (2000-2001), beslutning. O. nr. 72 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2001 Innst. O. nr. 57 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 20.03.2001

   Behandlet i Lagtinget: 05.04.2001