Lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Ot.prp. nr. 17 (2000-2001), Innst. O. nr. 43 (2000-2001), beslutning. O. nr. 64 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 18.01.2001 Innst. O. nr. 43 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.2001

   Behandlet i Odelstinget: 13.02.2001

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.2001