Lov om endring i lov 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Ot.prp. nr. 30 (2000-2001), Innst. O. nr. 49 (2000-2001), beslutning. O. nr. 66 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2001 Innst. O. nr. 49 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2001

   Behandlet i Odelstinget: 22.02.2001

   Behandlet i Lagtinget: 01.03.2001