Lov om endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 34 (2000-2001), Innst. O. nr. 58 (2000-2001), beslutning. O. nr. 74 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 15.03.2001 Innst. O. nr. 58 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 22.03.2001

   Behandlet i Lagtinget: 05.04.2001