Lov om endringer i konsesjonsloven og odelsloven m.v. (opphevelse av forkjøpsrett og heving av arealgrenser)

Ot.prp. nr. 33 (2000-2001), Innst. O. nr. 61 (2000-2001), beslutning. O. nr. 76 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2001 Innst. O. nr. 61 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 30.03.2001

   Behandlet i Lagtinget: 05.04.2001