Lov om endringer i lov av 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (forlenget beskyttelsestid for plantefarmasøytiske produkter)

Ot.prp. nr. 30 (1997-98), Innst. O. nr. 15 (1997-98), beslutning. O. nr. 19 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1997 Innst. O. nr. 15 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1997