Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2000)

Ot.prp. nr. 9, unntatt kap. 15 og 16 (2000-2001), Innst. O. nr. 37 (2000-2001), beslutning. O. nr. 51 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. O. nr. 37 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000