Lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Ot.prp. nr. 84 (2000-2001), Innst. O. nr. 90 (2000-2001), beslutning. O. nr. 107 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2001 Innst. O. nr. 90 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001