Lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.)

Ot.prp. nr. 43 (2000-2001), Innst. O. nr. 127 (2000-2001), beslutning. O. nr. 124 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2001 Innst. O. nr. 127 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001