Lov om endringer i straffeprosessloven (observasjon av små barn m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1997 Innst. O. nr. 51 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1997

   Behandlet i Odelstinget: 11.03.1997

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.1997