Lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (spesielle kvoteordninger)

Ot.prp. nr. 39 (2000-2001), Innst. O. nr. 73 (2000-2001), beslutning. O. nr. 85 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.04.2001 Innst. O. nr. 73 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2001

   Behandlet i Odelstinget: 26.04.2001

   Behandlet i Lagtinget: 03.05.2001