Lov om endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer mv. (Hjemmel for norsk merkeordning for landbruksprodukter)

Ot.prp. nr. 85 (2000-2001), Innst. O. nr. 117 (2000-2001), beslutning. O. nr. 133 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2001 Innst. O. nr. 117 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001