Lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement)

Ot.prp. nr. 48 (2000-2001), Innst. O. nr. 70 (2000-2001), beslutning. O. nr. 84 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.04.2001 Innst. O. nr. 70 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2001

   Behandlet i Odelstinget: 26.04.2001

   Behandlet i Lagtinget: 03.05.2001