Lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2001)

Ot.prp. nr. 64 (2000-2001), Innst. O. nr. 102 (2000-2001), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. O. nr. 102 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001