Lov om endringer i lov om domstolene og lov om fri rettshjelp mv. (postforkynning og utvidet adgang til fri sakførsel i Høyesterett mv.)

Ot.prp. nr. 54 (2000-2001), Innst. O. nr. 83 (2000-2001), ()

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet