Lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001), Innst. O. nr. 120 (2000-2001), beslutning. O. nr. 132 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2001 Innst. O. nr. 120 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001