Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og John I. Alvheim om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) (Saker om farskap skal avgjøres ved DNA test.) og lov om endring i lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). (Saker om farskap skal avgjøres etter reglene i barnelova.)

Dokument nr. 8:129 (2000-2001)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra John I. Alvheim, Per Sandberg Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet