Lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

Ot.prp. nr. 10 (2001-2002), jf. Ot.prp. nr. 99 (2000-2001), Innst. O. nr. 28 (2001-2002), beslutning. O. nr. 37 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.02.2002 Innst. O. nr. 28 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2002

   Behandlet i Odelstinget: 19.02.2002

   Behandlet i Lagtinget: 28.02.2002