Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Ot.prp. nr. 15 (2001-2002)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er trukket

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket