Lov om endring av lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) og lov 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)

Ot.prp. nr. 12 (2001-2002)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet