Lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Ot.prp. nr. 106 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 5 (2001-2002), Innst. O. nr. 1 (2001-2002), beslutning. O. nr. 1 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.11.2001 Innst. O. nr. 1 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001