Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Ulf Erik Knudsen om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) (Saker om farskap skal avgjøres ved DNA-test) og lov om endring i lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) (Saker om farskap skal avgjøres etter reglene i barnelova)

Dokument nr. 8:15 (2001-2002), Innst. O. nr. 25 (2001-2002)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Per Sandberg, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.02.2002 Innst. O. nr. 25 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2002

   Behandlet i Odelstinget: 12.02.2002