Lov om endring i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister

Ot.prp. nr. 38 (2001-2002), Innst. O. nr. 42 (2001-2002), beslutning. O. nr. 48 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.04.2002 Innst. O. nr. 42 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2002

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.2002

   Behandlet i Lagtinget: 29.04.2002