Lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Ot.prp. nr. 37 (2001-2002), Innst. O. nr. 67 (2001-2002), beslutning. O. nr. 68 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. O. nr. 67 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002