Lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (samtykke til godkjenning av, og gjennomføring i sjøloven av, endringar i den internasjonale konvensjon 27. november 1992 om skadebotansvar for oljesølskade og den internasjonale konvensjon 27. november 1992 om oppretting av eit internasjonalt fond for skadebot for oljesølskade - auka ansvar for skade ved oljesøl frå oljetankskip)

Ot.prp. nr. 32 (2001-2002), Innst. O. nr. 26 (2001-2002), beslutning. O. nr. 36 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2002 Innst. O. nr. 26 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2002

   Behandlet i Odelstinget: 19.02.2002

   Behandlet i Lagtinget: 28.02.2002