Lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m.

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002), Innst. O. nr. 50 (2001-2002), beslutning. O. nr. 57 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.05.2002 Innst. O. nr. 50 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2002

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.2002