Lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen)

Ot.prp. nr. 58 (2001-2002), Innst. O. nr. 62 (2001-2002), beslutning. O. nr. 76 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. O. nr. 62 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002