Lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven)

Ot.prp. nr. 49 (2001-2002), Innst. O. nr. 43 (2001-2002), beslutning. O. nr. 49 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2002 Innst. O. nr. 43 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2002

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.2002

   Behandlet i Lagtinget: 28.05.2002