Odelstinget - Møte tirsdag den 19. mars 2002 kl. 12.45

Dato: 19.03.2002

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(71)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter (Besl. O. nr. 32 (2001-2002))

  – er sanksjonert under 15. mars 2002

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(72)

  Lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) (Ot.prp. nr. 43 (2001-2002))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(73)

  Lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel) (Ot.prp. nr. 50 (2001-2002))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(74)

  Lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (Ot.prp. nr. 40 (2001-2002))

 • 5.(75)

  Lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) (Ot.prp. nr. 49 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(76)

  Lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m. (Ot.prp. nr. 46 (2001-2002))

 • 7.(77)

  Lov om endringer i utlendingsloven (Ot.prp. nr. 48 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kommunalkomiteen.

 • 8.(78)

  Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) (Ot.prp. nr. 45 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(79)

  Lov om endringer i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger og lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) (Ot.prp. nr. 47 (2001-2002))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 10.(80)

  Lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (Ot.prp. nr. 42 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.