Lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Ot.prp. nr. 100 (2000-2001)

Status: Lovforslaget er referert i Odelstinget.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget