Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 60 (2001-2002), Innst. O. nr. 56 (2001-2002), beslutning. O. nr. 63 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2002 Innst. O. nr. 56 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2002

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.2002