Lov om endringer i tinglysingsloven og Svalbardloven

Ot.prp. nr. 20 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.02.1997 Innst. O. nr. 48 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.1997

   Behandlet i Odelstinget: 11.02.1997

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1997