Lov om endringer i lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Ot.prp. nr. 63 (2001-2002), Innst. O. nr. 75 (2001-2002), beslutning. O. nr. 87 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. O. nr. 75 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002