Lov om endring i folketrygdloven (finansiering av visse legemidler)

Ot.prp. nr. 83 (2001-2002), Innst. O. nr. 82 (2001-2002), beslutning. O. nr. 96 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. O. nr. 82 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 21.06.2002