Lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Om skolemiljøet til elevane)

Ot.prp. nr. 72 (2001-2002), Innst. O. nr. 7 (2002-2003), beslutning. O. nr. 11 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.10.2002 Innst. O. nr. 7 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.2002

   Behandlet i Odelstinget: 07.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.11.2002