Lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten)

Ot.prp. nr. 76 (2001-2002), Innst. O. nr. 34 (2002-2003), beslutning. O. nr. 34 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Innst. O. nr. 34 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.2002