Lov om folkehøgskoler (folkehøyskoleloven)

Ot.prp. nr. 79 (2001-2002), Innst. O. nr. 85 (2001-2002), beslutning. O. nr. 1 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 26.09.2002 Innst. O. nr. 85 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.09.2002

   Behandlet i Odelstinget: 24.10.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.11.2002